Tài khoản của bạn đã được tạo, tuy nhiên để sử dụng tài khoản này bạn cần phải kích hoạt tài khoản. Một email hướng dẫn kích hoạt tài khoản đã được gởi đến bạn, hãy kiểm tra email vào làm theo hướng dẫn.